ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri

a municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.18 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numește Comisia pentru coordonarea și urmărirea lucrărilor ce urmează a fi executate, în următoarea componență:

Președinte: Constantin Huțanu – primar

Membri: Nicușor Cojocaru – viceprimar

Vlasa Petronela– Consilier Juridic

Boca Roman – consilier local

Lucian Ioja – consilier local

Chiruță Vasile – consilier local

Alexievici Petric㠖 Consilier local

Secretar: Rodica Albei – șef serviciu DSIE

Art. 3 Primarul municipiului prin Direcția economică și DADP, precum și persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.38

Anexă la HCL Nr.38/13.03.2007

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA BUNEI GOSPODĂRIRI

A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

Lucrarea

Executant

Termen de execuție

Coordonatori

din partea Consiliului local

Responsabili

din partea Primăriei și alte instituții

Igienizarea malurilor râurilor Dorna și Bistrița și a pâraielor afluente

DADP

și Soc.Com.

15.05.2007

caracter permanent

Boca Roman

Ichim Gheorghe

Mironov Ignat

Cătălin Boiarinof

Societățile Comerciale

Curățarea rigolelor stradale

DADP

15.05.2007

caracter permanent

Petru Georgiu

Curățarea curților, căilor de acces și a spațiilor dintre blocuri

Asociații de proprietari și locatarii

15.05.2007

caracter permanent

Voivod Ancuța

Nicoară Ioana

Postelnicu Petrică Tinel

Boancheș Ilie

Ungureanu Vasile

Druiu Ionuț

Poliție Comunitară

Președinții și Administratorii Asociațiilor de Proprietari

Curățarea gurilor de scurgere a apelor pluviale a șanțurilor și podețelor aparținând domeniului public și privat

DADP

și locatari

15.05.2007

Crăciunescu Ilie

Cristea Dragoș

Ungureanu Vasile

Mironov Ignat

Poliție Comunitară

Curățarea și igienizarea spațiilor verzi din domeniul public, inclusiv cimitirul eroilor

DADP

15.05.2007

Pintilescu Mihai

Romilă Ilie

Ioja Lucian

Ungureanu Vasile

Druiu Ionuț

Văruirea copacilor din domeniul public

DADP

15.05.2007

 

Mironov Ignat

Plantarea de puieți și arbuști

DADP

15.05.2007

Ciobanu Aneta

Fediuc Milica

Viceprimarul

Nedelea radu

Repararea și înlocuirea coșurilor de gunoi stradale, a semnelor de circulație și indicatoarelor stradale

DADP

15.05.2007

Chiruță Vasile

Ungureanu Vasile

Lostun Cristina

Igienizarea pieței agroalimentare și a bazarului

Administrația Pieței

30.05.2007

Costin Sorin

Irimescu Benone

Refacerea aspectului clădirilor instituțiilor publice

DADP

15.05.2007

caracter permanent

Agapi Ioan

Agapi Eugenia

Ungureanu Vasile

Verificarea existenței și calității drapelelor și a însemnelor statului și a municipiului

Comp. administrativ

15.05.2007

Alexievici Petrică

Pilug Lăcrămioara

Revizuirea tuturor panourilor publicitare din domeniul public (poziționare, refacere texte și imagini, etc.)

DADP

15.05.2007

Ungureanu Vasile

 

Refacerea fațadelor imobilelor proprietate privată

Asociațiile de proprietari, Soc.com și proprietari

15.06.2007

Agapi Ioan

Ioja Lucian

Boca Roman

Romilă Ilie

Cristea Dragoș

Ungureanu Vasile