ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Privind sancționarea abaterilor de la normele de bună gospodărire a localității, protecției și conservării mediului, a normelor de igienă, de practicare a unui comerț civilizat și de bună conviețuire în societate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. ,,d” și alin. (5) precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 -a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pentru buna gospodărire a municipiului, păstrarea curățeniei , pentru protecția și conservarea mediului, a normelor de igienă, de practicare a unui comerț civilizat și pentru păstrarea ordinii și liniștii publice, societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile de toate categoriile, întreprinzătorii particulari, proprietarii de imobile și cei ce le au în administrare, locatarii din imobile proprietate de stat, precum și cei care dețin, cu orice titlu, clădiri și terenuri în municipiul Vatra Dornei, au următoarele obligații:

a)- să întrețină în bună stare, în interior și în exterior, clădirile aflate în proprietatea sau în folosința lor și anexele gospodărești de toate categoriile, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror spații utilizate de acestea.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

b)- să asigure reparațiile cu caracter de întreținere din interiorul clădirilor, imediat ce starea de degradare a apărut;

- să asigure curățenia fațadelor locuințelor și altor construcții amplasate la fontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora potrivit măsurilor stabilite de Consiliul local.

În cazul în care dispozițiile legale reglementează unele acțiuni de întreținere și reparații, conform Legii nr.50/1991 republicată privind autorizațiile în construcții, cei interesați se vor adresa serviciului de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei pentru a solicita certificatul de urbanism și autorizațiile necesare.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

c)- să demoleze clădirile, anexele gospodărești aflate în stare avansată de degradare, precum și cele construite (amplasate) fără autorizație și să aducă terenul la starea inițială;

 

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

d) - să finalizeze construcțiile începute pe baza autorizațiilor eliberate de primar în condițiile și în termenele stabilite în autorizație.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

e)- să efectueze la timp reparațiile de orice fel, cu respectarea normelor de urbanism și a celor de prevenire și combatere a incendiilor.

f)-proprietarii sau titularii dreptului de folosință a clădirilor să nu folosească, să nu construiască și să nu mențină coșuri de fum din tablă pe exteriorul clădirilor.

g) - să nu blocheze căile comune de acces, prin depozitarea diverselor obiecte sau materiale.

Nerespectarea prevederilor de la lit.e,f,g, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

h) -să depoziteze combustibilii solizi doar în spații închise sau locuri ferite, iar combustibilii lichizi în condiții de totală siguranță, respectând prevederile legale de prevenire a incendiilor.

- să efectueze aprovizionarea cu material lemnos destinat încălzirii pe timp de iarnă pentru o perioadă de cel mult un an, pentru a evita favorizarea unor incendii de proporții.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

i)– să întrețină trotuarele, rigolele, șanțurile, rondourile de flori, spațiile verzi, arborii și arbuștii din fața clădirilor sau a terenurilor aflate în proprietate, utilizare sau administrare.

j) – să asigure captarea, decolmatarea și întreținerea în condiții de igienă a izvoarelor, fântânilor de apă potabilă sau minerală, a pâraielor și râurilor care se află sau curg pe terenurile în proprietate sau administrare. Se va asigura decolmatarea și întreținerea, sub toate aspectele,a șanțurilor, a podurilor și podețelor.

Nerespectarea prevederilor de la lit. i), j), constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

k) – să împrejmuiască curțile, grădinile, aleile de acces aflate în proprietate, administrare sau folosință cu gard viu, gard din prefabricate, lemn, fier, după un proiect aprobat de serviciul urbanism, în care se va stipula, de comun acord cu proprietarul sau administratorul modelul și culoarea; să repare gardurile aflate în stare de degradare .

erespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 

 

l) – să curețe zăpada, sloiurile sau gheața de pe terasele sau acoperișurile orientate spre arterele de circulație interioare sau exterioare, de pe trotuare, parcări, peroane, alei și căi de acces din fața clădirilor și a terenurilor din proprietatea, folosința sau administrarea lor.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

m) - să colecteze și să depoziteze reziduurile și gunoiul menajer numai în containere, pubele, lăzi acoperite aflate în spații special amenajate. Să nu arunce rezidurile și gunoiul menajer în alte locuri decât cele special amenajate sau în jurul containerelor.

Pentru astfel de fapte săvârșite de către copii, vor fi sancționați contravențional părinții acestora.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

n)– asociațiile de proprietari sunt obligate să asigure menținerea curățeniei în jurul containerelor de gunoi.

În cazul în care serviciile specializate sau agenții economici care asigură ridicarea gunoiului au întârziat în ridicarea și înlocuirea containerelor pline, sunt obligați să efectueze curățenia în locul respectiv.

o) - șefii de scară (administratorul sau fiecare proprietar în parte, acolo unde nu este șef de scară) vor lua măsuri pentru menținerea curățeniei pe casa scării, efectuarea zugrăvelii (periodic), igienizarea subsolurilor, afișarea la loc vizibil a listei cu locatarii, întreținerea curățeniei și a spațiilor verzi din jurul blocului.

Nerespectarea prevederilor de la lit. n) și o) constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

p) – să apeleze la serviciile specializate sau agenții economici care asigură ridicarea gunoiului pentru transportarea acestuia la groapa de gunoi special amenajată. Se interzice depozitarea rezidurilor sau gunoiului în alte locuri decât în cele special amenajate, precum și aruncarea acestora în pâraie, râuri, lacuri sau pe stradă.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

q) - serviciile specializate sau agenții economici care asigură ridicarea gunoiului vor realiza atribuțiile specifice pe baza unui grafic, stabilit de comun acord cu beneficiarul și nu vor refuza executarea serviciilor de salubritate, atunci când sunt solicitate.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

s) - să depoziteze ambalajele de toate categoriile numai în locurile autorizate de către autoritatea publică; să nu depoziteze cutii de carton și orice alte ambalaje voluminoase în containerele pentru gunoiul menajer. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să predea aceste materiale la centrele specializate de colectare a materialelor refolosibile și să prezinte documente justificative în acest sens în cazul în care acestea sunt solicitate de către agentul constatator.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

t)- să nu abandoneze materiale provenite din executarea de lucrări sau alte surse, pe străzi, trotuare, alei, curți, spații verzi, peroane etc.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

ț) – să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinfecție și deratizare , ori de câte ori este nevoie.

u) – să mențină în stare de funcționare instalațiile de apă , canalizare, sanitare, termice, electrice și de stingere a incendiilor, firmele luminoase.

Nerespectarea acestor prevederi de la lit. ț) și u) constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

v) - să solicite autorizațiile necesare de la Serviciului Urbanism al Primăriei municipiului Vatra Dornei, pentru toate categoriile de lucrări care presupun intervenția în străzi, parcări, pe spații verzi, trotuare, peroane, etc.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-200-500 lei

- pentru persoane juridice-500-2500 lei

w)- să aducă în starea inițială terenul, spațiile verzi, trotuarul și carosabilul străzii în urma intervenției făcute la rețelele tehnico-edilitare.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-200-500 lei

- pentru persoane juridice-500-2500 lei

Serviciul urbanism din cadrul Primăriei eliberează autorizații și urmărește toate categoriile de lucrări care presupun intervenția în străzi, spații verzi, trotuare, parcări, peroane etc., justificate ca utilitate și necesitate publică, fără să fie afectate construcțiile învecinate.

Agenții constatatori din cadrul primăriei vor întocmi un proces verbal de constatare pe care îl vor prezenta Serviciului Urbanism în vederea luării măsurilor necesare și stabilirii, după caz, a sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – Republicată.

Daunele provocate patrimoniului public sau privat ca urmare a nerespectării prevederilor de la alin. 1 se vor stabili pe baza devizelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul primăriei și vor fi suportate în totalitate de către cei vinovați .

Art. 2 În scopul bunei gospodăriri, întreținerii, curățeniei și înfrumusețării localității, se sancționează contravențional următoarele fapte:

a) -călcarea spațiilor verzi, aruncarea hârtiilor, a mucurilor de țigări, a chibriturilor, a cojilor de semințe, a resturilor menajere, a deșeurilor de orice fel și a apelor reziduale pe străzi, pe alei, trotuare, spații verzi, peroane, baze sportive, malurile râurilor, în parcuri, piețe, locuri și săli de așteptare, parcări și alte locuri publice.

 

 

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice- 60-500 lei

- pentru persoane juridice- 500-1000 lei

b) - degradarea din culpă a locuințelor și anexelor gospodărești, a spațiilor comerciale și prestatoare de servicii, a împrejmuirilor, a arborilor, a florilor, a lucrărilor și obiectelor ornamenzale, a instalațiilor sportive și de joacă pentru copii, a băncilor, bordurilor, asfaltului, semnelor de circulație, a indicatoarelor turistice, a plăcuțelor de avertizare pentru contarvenții, a coșurilor de gunoi,a afișierelor și panourilor, vitrinelor, geamurilor de la clădiri sau parbrizelor mașinilor etc.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-200-500 lei

- pentru persoane juridice-500-2500 lei

c) – distrugerea cuiburilor de păsări, lăcașelor pentru veverițe, etc precum și prinderea, ținerea în captivitate sau uciderea veverițelor din parcul municipiului constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-500 lei

d) – spălarea vehiculelor, animalelor, obiectelor de uz casnic și altor bunuri în pâraie, râuri, izvoare, pe străzi, trotuare, parcări, spații verzi, pajiști etc. constituie contravenții și se sancționează cu amendă după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

e) – deversarea în pâraie, râuri, lacuri sau în locuri publice a apelor rezultate din procese tehnologice, a reziduurilor industriale, din gospodării, a gunoaielor de tot felul, etc. constituie contravenții și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-200-500 lei

f) – scăldatul în zona barajului de pe râul Dorna- constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50 -100 lei

g)- amenajarea de panouri, afișiere, lipirea de afișe, anunțuri, afișarea și montarea reclamelor (firmelor) publicitare etc., în alte locuri decât cele stabilite de autoritatea publică locală, precum și neachitarea taxei legale prevăzută pentru astfel de cazuri, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-1000 lei

h) ocuparea spațiilor verzi, aleilor, trotuarelor, parcărilor, străzilor, peroanelor prin depozitări de materiale de orice natură, desfacerea produselor de orice categorie, etc.

constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- pentru persoane fizice- 100-500 lei

Daunele provocate patrimoniului public sau privat ca urmare a nerespectării prevederilor de la alin. 2 se vor stabili pe baza devizelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul primăriei și vor fi suportate în totalitate de către cei vinovați.

Art. 3. În scopul asigurării condițiilor igienico-sanitare și a stării de sănătate publică, se interzice:

 

 

a)Creșterea animalelor și a păsărilor de orice fel în spații improvizate, în apropierea locuințelor, la mai puțin de 50 m de clădirile cu mai multe familii sau aparținând instituțiilor publice ori agenților economici precum și în zonele de intensă circulație constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-500 lei

b) Creșterea animalelor și a păsărilor de orice fel în condițiile nerespectării normelor igienico- sanitare constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-500 lei

c)Creșterea păsărilor de curte în zona centrală a municipiului- str. Mihai Eminescu, Dornelor, Gării, Luceafărului, Vasile Lițu, Băii, Schitului, Republicii- constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-500 lei

d) Abandonarea sau îngroparea păsărilor sau animalelor moarte în alte locuri decât cele stabilitae prin dispoziția autorității publice locale precum și aruncarea acestora în apele pâraielor, râurilor, lacurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-500 lei

e) Circulația liberă pe străzi, parcuri sau spații verzi a păsărilor și animalelor de orice fel; pășunatul animalelor în zonele verzi amenajate și pe spațiile verzi de utilitate publică, pe spațiile verzi dintre blocurile de locuit și în zonele aferente instituțiilor de toate categoriile; plimbarea animalelor de companie fără lesă sau botniță .

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-60-200 lei

- pentru persoane juridice-200-500 lei

f) Circulația vehiculelor și autovehiculelor defecte și murdare precum și necurățirea acestora la intrarea pe drumurile publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-100-200 lei

- pentru persoane juridice-1000-2000 lei

g) Transportul rumegușului și a deșeurilor de orice fel în mijloace de transport fără prelată, neînchise sau neasigurate corespunzător, precum și împrăștierea acestora pe carosabil constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-100-500 lei

- pentru persoane juridice-500-1000 lei

h) Transportul de materiale radioactive în vehicule necorespunzătoare, fără respectarea normelor legale în vigoare, staționarea sau devierea de la traseul obligatoriu al acestora,depozitarea în alte locuri decât cele special amenajate constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează: - pentru persoane juridice- 1000-2500 lei

i)Ținuta indecentă și murdară a tuturor celor care intră în relații cu publicul(lucrători comerciali,ospătari, prestatori de servicii, angajați în administația pieței, bazarului etc.)

constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează: - pentru persoanele fizice –60-200 lei

Daunele provocate patrimoniului public sau privat ca urmare a nerespectării prevederilor de la alin. 3 se vor stabili pe baza devizelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul primăriei și vor fi suportate în totalitate de către cei vinovați.

 

Art. 4 Se interzice practicarea cerșetoriei pe raza municipiului Vatra Dornei.

Persoanele nevoiașe, cu domiciliul în Vatra Dornei, vor fi ajutate prin formele de asistență socială prevăzute de legislațiaîn vigoare.

Art. 5 În scopul apărării liniștii și ordinii publice, a ordinii de drept, se interzice:

a )- scuturarea covoarelor și a altor obiecte de uz casnic în alte locuri decât cele special destinate sau cu nerespectarea intervalului de timp admis (07.30 -10.00 și 15.00 - 20.00), constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:- pentru persoane fizice – 60-200 lei.

b)- poluarea sonoră produsă din clădiri sau autovehicule/vehicule, prin claxonări abuzive, zgomote produse de tobele de eșapament defecte, prin accelerarea ostentativă a motorului, prin alte zgomote, prin țipete,muzica la volum maxim, cântece, strigături, prin portavoce sau difuzoare care se folosesc fără aprobare, acostarea de persoane însoțită de injurii epitete, provocări , etc constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:- pentru persoane fizice – 60-200 lei.

c)- demonstrarea virtuozității la diferite instrumente muzicale, de către una sau mai multe persoane, pe străzi, în parcuri, sau în alte locuri publice, precum și colectarea unor sume de bani, sub diferite forme, fără aprobarea, autorității publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:- pentru persoane fizice – 60-200 lei.

d)- sustragerea persoanelor fizice de a da relații în legătură cu faptele antisociale comise precum și persoanele implicate constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează: - pentru persoanele fizice –100-200 lei

Art.6. In scopul reglementării raportului dintre persoanele fizice și juridice, pe de o

parte și autoritatea publică, pe de altă parte, se interzice:

a)- amplasarea de tonete și chioșcuri fără autorizație, a meselor, scaunelor, băncilor, vaselor cu flori tăiate, a mărfii etc. în locuri cu destinație publică, adică pe trotuare,alei,terase, peroane, săli de așteptare, în parcuri etc;

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-100-200 lei

- pentru persoane juridice-500 –1000 lei

b)- extragerea materialului pietros, a nisipului, a argilei din râuri și, respectiv, prin săpături, de pe marginea căilor de acces, din diguri, parcuri sau alte locuri de interes public;

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-100-200 lei

- pentru persoane juridice-500 –1000 lei

c)- deversarea deșeurilor rezultate din procesul de producție sau fabricație (rumeguș, zgură, pietriș, moloz, fier, deșeuri menajere etc) în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziția autorității publice;

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-100-200 lei

d)- accesul fară plata taxelor legale, staționarea sau parcarea autovehiculelor sau vehiculelor, de orice fel, indiferent de proprietar, pe străzile cu acces interzis, pe trotuare,aleile parcului sau spațiile verzi etc constituie contravente și se sancționează cu amendă, după cum urmează:
- pentru persoane fizice-80-200 lei

- pentru persoanele juridice- 500- 1000 lei

 

Autovehiculele/ vehiculele aflate în situația de mai sus vor fi blocate cu dispozitive speciale, transportate și depozitate conform prevederilor stabilite de către autoritățile publice locale.
e)- refuzul conducătorilor de autovehicule de a achita taxa legală în locurile de parcare cu plată, stabilite de Consiliul Local constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-80-200 lei

Daunele provocate patrimoniului public sau privat ca urmare a nerespectării prevederilor de la alin. 6 se vor stabili pe baza devizelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul primăriei și vor fi suportate în totalitate de către cei vinovați .

Art. 7 În vederea practicării unui comerț civilizat și în concordanță cu cerințele de estetică a municipiului, se interzice:

a)- vânzarea de mărfuri, de produse vegetale, flori, semințe etc. în altă parte decât spațiile special amenajate și autorizate de către autoritatea publică;
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

- pentru persoane juridice-100 –200 lei

b)- transportarea alimentelor cu nerespectarea normelor igienico-sanitare;

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

- pentru persoane juridice-100 –200 lei

c) – vânzarea produselor din lapte și carne în afara locurilor amenajate special și fără a avea avizul organelor sanitar-veterinare;
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

d) - neprotejarea produselor expuse vânzării împotriva prafului, a insectelor etc;

e)- spălarea paharelor, a vaselor, a obiectelor folosite în activitatea de servire a
produselor alimentare în alt mod decât jetul de apă curentă de la robinete sau pompe; Nerespectarea acestor prevederi de la lit. d) și e) constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

- pentru persoane juridice-100 –200 lei

f)- expunerea spre vânzare a mărfurilor produse în laboratoare particulare neautorizate sau care nu posedă certificatul de garanție eliberat de organele de stat autorizate;
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

- pentru persoane juridice-100 –200 lei

g)- oferirea spre vânzare a produselor în amestec cu impurități de orice fel sau a celor declasate sub aspect calitativ;
h) - vânzarea mărfurilor industriale sau a legumelor, a fructelor sau a altor produse agro-alimentare, în alte locuri decât cele special amenajate și destinate acestui scop;

Nerespectarea acestor prevederi de la lit. g) și h) constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

- pentru persoane juridice-100 –200 lei
i) practicarea comerțului sau desfășurarea unei activități de prestare servicii fără autorizații sau alte acte prevăzute de lege, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

j) - refuzul comercianților de a achita taxele legale în piață, bazar și obor constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- pentru persoane fizice-50-100 lei

Art. 8.Amenzile contravenționale se aplică de către primar, viceprimar, cadrele de poliție, jandarmi, agenții poliției comunitare și împuterniciții primarului. Mărfurile și materialele abandonate, precum și cele a căror proveniență nu poate fi dovedită, se vor confisca și preda la Primăria municipiului, în vederea valorificării în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. Împuterniciții primarului și agenții poliției comunitare vor beneficia de 20% din suma amenzilor aplicate și încasate efectiv.

Art. 10.Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Art. 11.Deblocarea autovehiculelor și remorcilor care staționează în zone interzise, se va

dispune numai după achitarea amenzilor aplicate, după achitarea taxei de 50 lei la casieria Primăriei municipiului și după achitarea cheltuielilor ocazionate de operațiunile de blocare, ridicare, transport, depozitare și deblocare a acestora.

Art. 12.Amenzile pentru faptele săvârșite de către minor, se vor aplica părinților,

tutorilor și persoanelor cărora le sunt încredințați copiii în plasament familial.

Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii stabilite pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.

Art. 13 Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului- verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 14.În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei Hotărâri, primarul municipiului

va stabili prin dispoziție, cu consultarea tuturor serviciilor de specialitate, criterii de evaluare a daunelor prin săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezenta.

Art.15. La data aprobării prezentei, dispozițiile HCL nr. 42/1998 cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art.16..Se aprobă tipărirea a 1000 exemplare din prezenta și distribuirea gratuită instituțiilor, asociațiilor de proprietari, agenților economici și populației.

Art. 17.Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate ale Primăriei și în

colaborare cu celelalte autorități implicate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.39