ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cumpărării unui număr de 100 acțiuni

la SC BUCOVINA ECOTERMGAZ SA Suceava

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând seama de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Bucovina Ecotermgaz SA Suceava din 06.06.2006;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale și ale art.216 din Legea nr.31/1990, republicată, a societăților comerciale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „a" și “e”, alin. (3) lit.”c” și alin. (7) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea cu aport în numerar în sumă de 100.000 lei, ce reprezintă un număr de 100 acțiuni, la majorarea capitalului social al SC Bucovina Ecotermgaz SA Suceava.

Art. 2 Plata acțiunilor se va face în contul nr. RO 22 RZBR 0000 0600 0528 8243 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Suceava.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană și Serviciul Buget Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Petronela Vlasa

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR. 4