ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuinței din Str.Dornelor, nr.28, ap.4.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.03.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 și ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.”d” și alin. (6) lit.“a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea locuinței din Str.Dornelor, nr.28, ap.4, familiei Bălan Nicolae, compusă din trei persoane.

Art. 2 La stabilirea ordinii de prioritate s-au avut în vedere cazurile cu situație locativă gravă și criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj aprobate prin HG nr.816/2005. La punctaj egal, au prioritate familiile cu un număr mai mare de membrii, iar dacă nici în acest mod nu se poate face departajarea se va avea în vedere vechimea cererii.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

13.03.2007

NR.42