ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea prețurilor la serviciile de furnizare apă și canalizare aplicate de către SC ACET SA

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

Având în vedere Avizul ANRSC nr.1200/20.03.2007;

În conformitate cu prevederile art.32 lit.e din OG nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată prin Legea nr.634/2002;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul prețurilor aplicate de S.C. ACET S.A. Suceava – Agenția Vatra Dornei pentru serviciile de apă și canalizare-epurare după cum urmează:

Art. 2 Prețurile și tarifele stabilite la art.1 vor fi aplicate începând cu serviciile furnizate în luna aprilie 2007.

Art. 3 Primarul municipiului, prin SC ACET SA, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 44