ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construcției unei săli de sport pentru Liceul Teoretic “Ion Luca” în suprafață de 1000 mp, pe terenul situat în Str.Mihai Eminescu, nr.30

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2003 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.“a”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă construirea unei săli de sport pentru Liceul Teoretic “Ion Luca” pe terenul în suprafață de 1000 mp, situat în Str.Mihai Eminescu, nr.30, proprietate a municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a terenului menționat la art. 1 Agenției Naționale de Investiții.

Art. 3 În situația în care în termen de 2 ani de la data prezentei, nu vor demara lucrările de construcții la sala de sport, terenul va reintra în folosința Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate și Serviciul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 45