ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Metodologiei și criteriilor privind procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele juridice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor art.286 din Legea nr. 571/2003 rep. cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administrației publice locale, rep.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă metodologia și criteriile privind procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoane juridice, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2 Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale și prin presa locală.

ART. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 46