ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tabelului nominal privind acordarea de facilități fiscale unor persoane fizice

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCL nr.43/2006, anexa 2;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin 4 lit.,,c”, art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 –rep. a administrației publice locale;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba facilitățile fiscale persoanelor fizice, conform tabelului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Facilitățile prevăzute operează conform legii de la data formulării cererii de către beneficiari.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri și Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 47