ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind însușirea raportului de evaluare a imobilului din Str.Sondei, nr.4, Bl.A10, în vederea vânzării către actualul chiriaș Gheorghiu Niculai, stabilirea prețului și a modalității de plată.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică local㠖 Republicată ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit”b” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește raportul de evaluare a locuinței din Str.Sondei, nr.4, Bl.A10 cu valoarea prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea din raportului de evaluare va fi considerată actuală pentru o perioadă de 1 an de la data întocmirii acestui raport, după această dată vânzarea se va face pe baza rapoartelor de evaluare actualizate.

Art. 2 (1) Se aprobă vânzarea locuinței din din str.Sondei nr.4, Bl.A10, către actualul chiriaș Gheorghiu Niculai, la prețul de 34.000 lei.

(2) Vânzarea se va face pe bază de cerere a chiriașului, cu prețul prevăzut în raportul de evaluare.

(3) Plata prețului se va face astfel: 20% avans și diferența în rate lunare egale pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă de 10% pe an.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate și Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 48