ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Programul de interes

național PIN 3 privind,, Dezvoltarea rețelei de servicii specializate pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate ”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în datade 24.04.2007

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin.7 lit “c” art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei la Programul de interes național PIN 3 privind,, Dezvoltarea rețelei de servicii specializate pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate ”.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 49