ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

“Bloc de locuințe cu destinația de locuințe sociale – 12 unități locative –

în strada Chiliei nr. 9B”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Bloc de locuințe cu destinația de locuințe sociale – 12 unități locative – în strada Chiliei nr. 9B, Municipiul Vatra Dornei”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din surse de finanțare atrase.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

ANCUȚA VOIVOD

 

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Petronela Vlasa

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR. 5