ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Programul de interes

național PIN 6 privind,, Dezvoltarea rețelei serviciilor sociale comunitare pentru copii și familie și susținerea familiilor aflate în situații de criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa”.

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin.7 lit “c” art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei la Programul de interes național PIN 6 privind,, Dezvoltarea rețelei serviciilor sociale comunitare pentru copii și familie și susținerea familiilor aflate în situații de criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa”.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 50