ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.57 art. 1 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum și art 45 din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale, rep.;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuție pentru anul 2006 ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondului de rulment și bugetul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 51