ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în domeniul public al Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, a suprafeței de 1630 mp teren cu vegetație forestieră, pentru realizarea proiectului “Reabilitarea DN 17”, teren situat în UPVI, u.a 75 D, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de

24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor – republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit. ,,a,, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale –Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă trecerea gratuită din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în domeniul public al Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, a suprafeței de 1630 mp teren cu vegetație forestieră, pentru realizarea proiectului “Reabilitarea DN 17”, teren situat în UPVI, u.a 75 D, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 52