ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a veniturilor proprii obținute de către

instituțiile școlare

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului , raportul compartimentului de specialitate precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 16 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 2 lit . " d ", alin. 6 lit. ,,a” pct. 1, precum si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep. privind administratia publică locală,

HOTĂRĂȘTE


Art.1. Se aprobă cota-parte de 50% din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei are dreptul să o încaseze din închirierea acestuia.

Art.2. Diferența de 50% din chirie va fi făcută venit la bugetul local.


Art.3. Primarul Municipiului , prin serviciul buget contabilitate și titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică a municipiului Vatra Dornei, vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 53