ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea preţului la energia termică

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.04.2007

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) şi art.40 din OG nr.73/2002 şi art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 14 precum şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă preţul la energia termică produsă pe bază de rumeguş, la nivelul de 107,5  lei /Gcal (preţ ce include TVA) pentru agenţi economici şi pentru populaţie preţul de 104,53 lei/Gcal.

          Art. 2 Tarifele stabilite la art.1  se vor aplica începând cu serviciile furnizate în luna iunie 2007.

          Art. 3 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.46/2006 se modifică în mod corespunzător.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Preşedinte de şedinţă
 Ioan Agapi
                                                                                                    Contrasemnează
                                                                                                         p.Secretar
                                                                                                      Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei
24.04.2007
  Nr. 54