ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 3/2007 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment și modificarea Programului anual de investiții pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă modificarea HCL nr. 3/2007 în sensul că:

Art. 1 Suma de 24.000 lei aprobată inițial pentru acoperirea golurilor temporare de casă va fi utilizată pentru finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale .

Art. 2 Se aprobă modificarea corespunzătoare a Programului anual de investiții pentru anul 2007 cu suma de 24.000 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta .

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 55