ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 15.818,88 lei către DADP,

pentru cantitatea de căldură produsă pe bază de motorină

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Ordinul nr. 125/2006 precum și art.4 alin. 4 din OG nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”și alin. 6, pct.14 precum și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea sumei de 15.818,88 lei către DADP, pentru cantitatea de căldură produsă pe motorină în perioada noiembrie 2006-aprilie 2007.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate și DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 56