ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.110/2000 privind concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 120 mp, teren situat în Str.Parcului – aferent construcției SC Nord Montana SRL - proprietatea domnului Strugaru Paul

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor și prevederile art. 12 alin. 1 din OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Se modifică HCL nr.110/2000 în sensul că:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a suprafeței de 120 mp teren situat în strada Parcului aferent construcției, SC Nord Montana SRL - proprietatea domnului Strugaru Paul.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 50 euro /mp, cu plata prețului în 10 ani la cursul leu/euro din ziua plății, respectiv 600 euro/an.

Art. 4 Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 20 zile, după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate și Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 57