ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 500 lei în vederea organizării concursului

,,Sanitarii pricepuți ,,

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilerul local, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) pct. 6, precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, pentru organizarea concursului concursului «  Sanitarii pricepuți «  .

Art. 2 Suma alocată conform art.1 va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 58