ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul întocmit de Compartimentul juridic prin care se propune stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului;

În conformitate cu dispozitiile art.5 alin.2 din O.U.G. nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 421/2002;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și alin.5 lit.b), art. 45 și art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 rep. privind administratia publica locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Metodologia de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Vatra Dornei , prin DADP și Poliția comunitară vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

Contrasemnează

p. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 59

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 59/24.04.2007

METODOLOGIA de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei

Cu privire la bunurile abandonate

Art.1. Se consideră "bunuri abandonate" bunurile de orice natură ca : utilaje, caroserii, remorci, rulote, automobile uzate, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare, materiale de construcții și altele, depozitate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei și fără plata taxelor stabilite conform legii .

Art.2. Pentru bunurile considerate "abandonate" aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei, în vederea eliberării acestuia, agenții constatatori împuterniciți de primarul Municipiului Vatra Dornei vor proceda astfel :
a) vor fotografia bunul și vor întocmi somații pentru eliberarea în termen de 5 zile a domeniului public sau privat al municipiului procedând la afișarea publica a acestora , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) la expirarea termenului prevazut la lit. "a" se va întocmi proces- verbal, în vederea ridicării și transportării bunurilor în locul special amenajat, stabilit de către primarul municipiului;
c) ridicarea și transportul bunurilor considerate abandonate se va efectua prin grija Poliției comunitare și DADP cu perceperea urmatoarelor tarife :
- 50 lei tarif pentru ridicarea bunurilor
- 100 lei tarif pentru transportul bunurilor la locul special amenajat.
Ridicarea si transportul bunurilor de pe domeniul public si privat al municipiului Vatra Dornei se va organiza , în condițiile legii , de către serviciile din cadrul DADP sau prin selectarea prin licițatie publică a unui agent economic specializat.
d) bunurile abandonate vor fi predate personalului care asigură paza locului de depozitare întocmindu-se proces - verbal de predare - primire în 3 exemplare la care se vor anexa fotografii;
e)perioada de depozitare a bunurilor în locurile special amenajate va fi de 15 zile de la data întocmirii procesului - verbal de ridicare a bunurilor de pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru care se va percepe o taxa de depozitare în sumă de 50 lei/zi;
f) proprietarul sau deținătorul legal al bunurilor le va putea ridica de la locul depozitarii până la expirarea perioadei de depozitare, în următoarele condiții :
1) dovedirea cu acte legale a calității de proprietar sau deținător legal al bunului;
2) plata anticipată a amenzii și a cheltuielilor de ridicare, transport si depozitare a bunurilor;
g) în situația revendicării bunurilor de către proprietarii sau deținătorii legali, agentul constatator va întocmi proces - verbal de constatare a contravenției în conformitate cu prevederile Hotarârii nr. 39/2007 a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;
h) în situația în care bunurile nu sunt revendicate , dupa expirarea perioadei de depozitare, acestea vor putea fi valorificate cu respectarea prevederilor legale.

II. Cu privire la "Vehiculele fără stăpân " și "Vehiculele abandonate "

Art. 3 Potrivit prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale noțiunile de "vehicul fără stăpân " și "vehicul abandonat " se definesc astfel :
a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcută de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitaților administrativ - teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, însa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului sau a detinatorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art.4 Pentru vehiculele în privinta cărora exista indicii temeinice că ar fi fara stăpân , va fi utilizată următoarea procedură:
a) primarul municipiului Vatra Dornei va fi sesizat cu privire la existența unor vehicule staționate de cel putin 1 an pe domeniul public. Sesizarea poate fi formulată în scris sau oral de orice persoană , sau din oficiu, ori de către angajații Serviciului Poliției comunitare sau de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Vatra Dornei, împuterniciți prin dispozitie emisă de primar.
b ) Poliția comunitară a municipiului Vatra Dornei va organiza și conduce evidența sesizărilor conform dispozițiilor art.3 alin.1 din Normele metodologice de aplicare Legii nr.412/2002.
c) Sesizările înregistrate vor fi verificate în teren de catre împuterniciții primarului , care vor întocmi un proces verbal de constatare , având modelul aprobat prin Normele metodologice de aplicare a legii nr.421/2002, anexa 1.
d) (1)În termen de 5 zile persoana împuternicită de primar care a întocmit procesul verbal de constatare are obligația de a aduce la cunostința publică caracteristicile tehnice ale vehiculului precum și locul unde a fost identificat
(2) Aducerea la cunostința publică se face prin afișaj la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei și publicarea unui anunț pe site-ul primăriei precum și într-un cotidian local
(3) Împuterniciții primarului vor depune toate diligențele legale pentru identificarea proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului , după cum urmează : - va înainta de îndata Poliției Municipiului Vatra Dornei un exemplar din procesul verbal de constatare pentru identificarea proprietarului (deținătorului legal) - va efectua, în baza împuternicirii, cercetări pe cont propriu .

(e) (1) Pe baza procesului verbal de constatare și a comunicării Poliției Municipiului Vatra Dornei agentul constatator va întocmi un referat motivat , cu propunerea de a se emite dispoziție prin care autovehiculul în cauză se declară fără stapân.
(2) Propunerea de emitere a dispoziției de către primar nu poate depași 5 zile de la aducerea la cunostință publică a datelor tehnice privind vehiculul în cauză
f) dispoziția primarului se redactează și se semnează în termen de cel mult 48 ore și se va înainta de îndată agentului constatator din cadrul Serviciului poliției comunitare și Direcției de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Vatra Dornei
g) prin grija agentului constatator autovehiculul va fi transportat în locul desemnat de primar ,în curtea DADP, fiind predat pe baza unui proces verbal de predare - primire
h) (1) în termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal pot solicita restituirea vehiculului
(2) restituirea se face cu aprobarea primarului , pe baza unui referat motivat întocmit de agentul constatator la care se vor anexa acte doveditoare privind deținerea legală a vehiculului și chitanțe care să ateste plata tarifelor privind transportul , ridicarea și depozitarea bunului , stabilite conform art.2 lit.c și e din prezenta hotarâre
j) (1) în cazul în care după 30 de zile de la data anunțului publicitar vehiculul nu este revendicat de către proprietar sau deținătorul legal, agentul constatator va întocmi un referat motivat privind trecerea vehiculului în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
(2) trecerea vehiculului în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei se face prin dispoziția primarului , urmând ca acesta să fie valorificat conform art.8 din Legea nr.421/2002

Art.5 În cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei, se va proceda după cum urmează :
a ) (1) Persoana împuternicita de primar din cadrul Poliției comunitare va propune primarului somarea proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului , întocmind în acest sens un referat motivat și procesul verbal de constatare conform modelului aprobat prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
(2) somarea se face în scris , cu confirmare de primire sau prin afișaj , dacă persoana refuză somarea
b ) (1) dacă în termen de 5 zile de la primirea somației sau întocmirea procesului verbal de afișare autovehiculul nu a fost ridicat , agentul constatator propune primarului emiterea unei dispoziții prin care se declară abandonat autovehiculul în cauză.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art.5.


(3) Dispoziția se emite în termen de 48 de ore și constituie temeiul legal pentru ridicarea , transportul și depozitarea vehiculului la locul special amenajat
(4) Predarea - primirea se face pe baza unui proces verbal , care va nominaliza inclusiv bunurile aflate în interior
c ) (1) după expirarea unui termen de 10 zile de la comunicarea somatiei, autovehiculul trece de drept în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei
(2) Agentul constatator din cadrul Serviciului Poliției comunitare va propune emiterea unei dispoziții conform art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
(3) Dispoziția se comunică, prin grija Serviciului poliției comunitare , de îndata persoanei în cauză pentru exercitarea căii de atac prevazuta de art.14 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
d) dacă împotriva dispoziției emisă de primar nu se formulează calea de atac , autovehiculul va fi predat de către DADP la unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor
e) autovehiculul poate fi restituit , la cererea persoanei îndreptațite pâna la ramânerea definitivă a hotarârii judecatoresti , sau, pâna la predarea către unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor , în următoarele condiții :
- se achită tarifele de ridicare, transport și depozitare stabilite conform art.2 din prezenta hotarâre
- se achită suma de 2.000 lei cu titlu de amendă, prevăzută de art. 15 alin (2) din H.G. nr.156/2003

Art.6
(1.) Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân și a celor abandonate, intrate în proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, se va realiza conform dispozițiilor art.16 -19 din Normele de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin H.G. nr.156/2003.
(2) Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân și a celor abandonate, intrate în proprietatea privată a Muncipiului Vatra Dornei se va face de către Poliția comunitară și DADP, servicii care vor dispune de aceste autovehicule în conformitate cu prevederile legale.


Art.7
(1.) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate in evidența națională a vehiculelor înmatriculate , care au trecut de drept în proprietatea Municipiului Vatra Dornei în condițiile Legii nr.421/2002 și care nu au fost restituite proprietarilor sau deținătorilor legali în condițiile legii, se radiază de drept din evidențele Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor , pe baza dispoziției primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate.
(2) In cazurile prevăzute la alin.1, Poliția comunitară va transmite Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din cadrul Prefecturii, o copie certificată a Dispoziției Primarului prin care s-a constatat trecerea vehiculului în proprietatea privată a unitații administrativ-teritoriale, în termen de 3 zile de la emiterea acesteia.

Art. 8. Pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân se va întocmi un dosar care va cuprinde obligatoriu urmatoarele date:

a) sesizarea scrisă (unde este cazul) sau o notă cu explicarea modalitații de sesizare,
înregistrată în registrul specific;
b) procesul-verbal de constatare;
c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fără stăpân, realizate cu un aparat foto care afișează data fotografierii;
d) date despre proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân (unde este cazul);
e) referatul de cercetare în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân, întocmit de organul de politie sau adresa cu propunerea de declararea a autovehiculului fără stăpân sau abandonat;
f) copie de pe anunțul din cotidianul local, precum și de pe procesul-verbal de afișare la sediul primăriei (pentru vehiculele fără stăpân);
g) copie de pe somația adresată proprietarului și de pe avizul de primire a acesteia (pentru vehiculele abandonate);
h) copie după dispoziția primarului de declarare a vehiculului ca abandonat / fără stăpân;
i) copie după Dispoziția Primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fără stăpân în domeniul privat al municipiului.
j) copie după hotărârea judecatorească definitivă de respingere a acțiunii de atac împotriva dispoziției primarului de trecere a vehiculului în proprietatea privată a municipiului, introdusă de proprietarul sau deținătorul legal;
k) raportul de expertiz㠖evaluare a vehiculului;
l) situația cu propunerea modalității de valorificare;
n) dispoziția primarului de valorificare a vehiculului;
m) documentele aferente valorificării efective.