ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidențele contabile, în vederea demolării a

tribunei de lemn din incinta Stadionului Municipal Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,c”precum și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile ale domeniul public al municipiului Vatra Dornei, în vederea demolării, a tribunei de lemn din incinta Stadionului Municipal Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă executarea lucrărilor de reparații la tribuna metalică din incinta Stadionului municipal Vatra Dornei.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate și DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 60