ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local asupra estimării costurilor pe baza Listelor de cantități finale pentru Proiectul

,, Refacerea și Dezvoltarea infrastructurii de turism în Parcul Balnear

Vatra Dornei ”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.(d), precum și art. 46 alin (1) din Legea nr.215/2001rep. – a administrației publice locale;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se dă acordul asupra estimării costurilor pe baza Listelor de cantități finale pentru Proiectul ,, Refacerea și Dezvoltarea Infrastructurii de turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 63