ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent construcției pentru construcția Hotel Alpin, proprietatea SC Meridian Turism SRL

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin 4 lit.,,c”, art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 –rep. a administrației publice locale;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru construcția Hotel Alpin, proprietatea SC Meridian Turism SRL pe o perioadă de 5 ani de la data de întâi a lunii următoare întocmirii procesului verbal la finalizarea lucrării.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri și Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 64