ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică , a unei suprafețe de 238 mp. teren, situat în str. Republicii, în vederea construirii unei parcări pentru autoturisme

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință oficială în data de 24.04.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006 privind concesionarea domeniului public;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică , a suprafeței de 238 mp teren, situat în strada Republicii în vederea construirii unei parcări pentru autoturisme.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 15 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 50 euro/mp, plătibilă în 10 ani.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ioan Agapi

 

 

Contrasemnează

p.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

24.04.2007

Nr. 65