ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfășurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua adolescentului”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”d”și alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum și art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”.

Art.2 Cu ocazia acestor manifestări se vor acorda premii elevilor olimpici la fazele județene și naționale, pe baza situațiilor transmise de unitățile de învățământ.

Art.3 Se alocă suma de 6000 lei necesară organizării și desfășurării manifestărilor prevăzute la art.1.

Art.4 Primarul municipiului, prin Casa de cultură și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AGAPI IOAN Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 66