ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită cu drept de uz și servitute a suprafeței

de 3 mp. teren situat în str. Parcului f.n, către SC E. ON Moldova SA, în vederea

montării a doi stâlpi pentru alimentarea cu energie electrică a pârtiei de schi

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. nr. 16 din Legea nr. 318/2003 a energiei și a art.126 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale rep.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, cu drept de uz și servitute, pe durata existenței instalațiilor, a suprafeței de 3 mp. teren situat în str. Parcului f.n, către SC E. ON. Moldova SA, în vederea montării a doi stâlpi pentru alimentarea cu energie electrică a pârtiei de schi.

Art. 2 Amplasamentul stâlpilor este descris în planul de amplasament din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE-comp. Energetic și Serv. de Dezvoltare și promovare a Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AGAPI IOAN Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 67