ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificare anexei 1, cap. V, alin. (1) lit. f) și a anexei nr. 4 din HCL nr. 167/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor

pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- HG nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora;

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor art.267 din Legea nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administrației publice locale, rep.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 La anexa nr. 1, capitolul V –taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se face următoarea rectificare - art. 267 alin. (1) lit. f), pe coloana 2 "Nivelurile indexate pentru anul 2006", în loc de: "10+ 1 leu/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp" se va citi: "10 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp"și pe coloana 4 "Nivelurile aplicabile în 2007", în loc de: "12 + 1 leu/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp" se va citi: "12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp", având în vedere că la redactarea anexei s-a omis rectificarea art. 267 alin. (1) lit. f) din H G nr. 797/2005, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 57/20.01.2006;

ART.2 La anexa nr. 4 – “Taxe speciale stabilite pentru anul 2006” se face următoarea rectificare - “Taxe speciale stabilite pentru anul 2007” și la coloana 4 "Nivelul taxei pentru ANUL 2007", rândul 2, lit. b) în loc de "0,5% din veniturile încasate din servicii de turism balnear" se va citi "0,5% din veniturile încasate din servicii turistice ", idem cu coloana 3 rândul 2, lit. b), " Nivelul taxei pentru ANUL 2007" nu se modifică față de " Nivelul taxei pentru ANUL 2006" .

ART.3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AGAPI IOAN Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 68