ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării suprafeței de 130 mp. teren situat pe str. Lumea Nouă nr.55, de la Haja Neculai, necesar pentru derularea proiectului

,, Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în parcul balnear Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale,

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “e” și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea suprafeței de 130 mp.teren, situat în str. Lumea Nouă nr.55, Vatra Dornei, de la Haja Neculai.

Art. 2 Prețul în vederea achiziționării imobilului descris la art.1 se va stabili de către comisia de negociere a Consiliului local.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare, vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin DSIE, Serv. contabilitate și Serv. Promovare și Dezvoltare a Turismului , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AGAPI IOAN Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 69