ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor

tehnico economici ai investiției “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în Municipiul Vatra Dornei”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în Municipiul Vatra Dornei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VOIVOD ANCUȚA

 

CONTRASEMNEAZĂ

Pt.Secretarul Municipiului

Vlasa Petronela

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR.7