ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. »c » și art. 7 lit. »a » din HG. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.,,a”, pct.15 precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, Contractul cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont,

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 70