ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru cheltuieli comune a imobilelor care nu sunt constituite în asociații de proprietari

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, art.36 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) pct. 14 precum și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tariful pentru serviciile de utilități publice furnizate de către DADP pentru cheltuielile comune a imobilelor care nu sunt constituite în asociații de proprietari la suma de 3 lei/persoană/lună .

Art. 2 Tarifele stabilite la art.1 se vor aplica începând cu serviciile furnizate în luna iunie 2007.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AGAPI IOAN Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 71