ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru achiziția de carburanți pentru

Poliția municipiului Vatra Dornei și Jandarmeria Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” , alin (6) lit. a pct 7 , precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei , pentru achiziția de carburanți în vederea susținerii consumului mijloacelor auto de intervenție, pentru Poliția municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei , pentru achiziția de carburanți în vederea susținerii consumului mijloacelor auto de intervenție, pentru Jandarmeria municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Sumele alocate vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar,

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.72