ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafețe de teren de circa 500 mp. situat în Str. Oborului nr. 11 în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură- Centrul Local Vatra Dornei, în vederea construirii sediului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998rep. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”a”,art. 124, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în administrarea Agenției de plăți și Intervenție pentru Agricultură a unei suprafețe de teren de circa 500 mp. , situat în Str. Oborului nr. 11 în vederea realizării unei construcții tip cu destinația de Centru Local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe durata existenței construcției.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului pentru încheierea protocolului de predare-primire între Consiliul local Vatra Dornei și Agenția de plăți și Intervenție pentru Agricultură ce are ca obiect prezentul imobil- teren.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 73