ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru organizarea și desfășurarea licitației în vederea închirierii spațiilor cu destinația terase sezoniere din municipiul

Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001rep. privind administrația publică locală și ale art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă regulamentul și documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației în vederea închirierii spațiilor cu destinația terase sezoniere din municipiul Vatra Dornei, conform anexei la prezenta.

Art. 2 Prețul de pornire la licitație se stabilește la 4 lei/mp/lună.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.74