ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 99 mp. situat în

str. Lumea Nouă nr.24, cu respectarea dreptului de preempțiune

pentru Tarța Gheorghe și Lionora

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 99 mp. teren identic cu parcela nr.2252/3, teren aferent locuinței proprietate particulară, situată în str.Lume Nouă nr. 24, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Tarța Gheorghe și Lionora - proprietarii construcțiilor.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 30 euro/mp, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 2 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.75