ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, ÎN CALITATE DE PARTENER, LA TÂRGUL DE TURISM AL BUCOVINEI “REDESCOPERĂ BUCOVINA”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de

31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”d”și alin.(7) lit“a” , precum și art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei, în calitate de partener, la târgul de turism “Redescoperă Bucovina”, care va avea loc în perioada perioada 14-16 septembrie 2007 la Centrul Economic Bucovina – Suceava.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Promovare a Turismului și Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.76