ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării, prin licitație publică a unor tarabe din poliesteri armați cu fibre de sticlă pentru Piața agroalimentară

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale Ordinului nr. 155/2006- ghidul de achiziții publice;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea, prin licitație publică a unor tarabe din poliesteri armați cu fibre de sticlă pentru Piața agroalimentară

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Contabilitate și Administrația Pieței, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR. 77