ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ocupării temporare a suprafeței de 672 mp teren cu vegetație forestieră, fără defrișare de vegetație forestieră, pentru realizarea lucrării “Instalare fibră optică Orange site- Bistrița-site Bosanci”, teren situat în UPI, u.a 1 A, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale Ordinului nr. 58/2003pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. ,,b” și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale –Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă ocuparea temporară a suprafeței de 672 mp teren cu vegetație forestieră, fără defrișare de vegetație forestieră, pentru realizarea lucrării “Instalare fibră optică Orange site- Bistrița-site Bosanci”, teren situat în UPI, u.a 1 A, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 58/2003, cap.5.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.78