ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.66/2006 și stabilirea destinației unui spațiu din Centrul Medical de Specialitate Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava întrunit astăzi 31.01.2007 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Consilierul local Costin Sorin, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) și (2) ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“c” și alin.6 lit.”a” pct.3, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revocă HCL nr.66/30.05.2006, privind transmiterea în administrarea Casei Județene de Pensii Suceava a spațiului medical din Policlinica Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu nr.26, spațiu în care funcționează Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă.

Art.2 Pentru Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă va fi amenajat și pus la dispoziție un alt spațiu.

Art.3 Se stabilește comisia de evacuare și preluare a spațiului în următoarea componență : Cimpoeș Constantin, Orghici Ruxandra, Florean Camelia și Vlasa Petronela.

Art. 4 Spațiul medical, situat la etajul I al Centrului Medical de Specialitate Vatra Dornei, din Str.Mihai Eminescu nr.26, în suprafață utilă de 15,75 mp, va avea destinația de cabinet medical de cardiologie - cabinet doctor Timiș Dana.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VOIVOD ANCUȚA

 

CONTRASEMNEAZĂ

Pt.Secretarul Municipiului

Vlasa Petronela

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR.8