ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Târgul de turism “Extraordinarul est” de la Lugano

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”e”și alin.(7) lit“a” , precum și art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei la Târgul de turism “Extraordinarul Est” de la Lugano – ediția 2007;

Art.2 Se aprobă solicitarea în cadrul târgului de turism a unui stand pentru municipiul Vatra Dornei cu suprafața de 30 mp;

Art.3 Se aprobă devizul de cheltuieli pentru participarea la târgul de turism de la Lugano, conform anexei;

Art. 4. Se aprobă cofinanțarea acțiunii de promovare turistică a municipiului Vatra Dornei în cadrul târgului de turism, cu maximum 50% din valoarea devizului, diferența urmând să fie suportată de către agenți economici din turism.

Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE și Serviciul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.80