ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii Străzii Albinelor din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a” pct.11 și 13 precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea străzii Albinelor din Municipiul Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumelor necesare întocmirii documentației cadastrale.

Art.3 Se aprobă cumpărarea, prin negociere directă, a suprafețelor de teren necesare realizării prelungirii străzii Albinelor de la proprietarii acestora:

Art. 4 Primarul, prin Serviciul Cadastru, Serviciul Urbanism și Serviciul Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.81