ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului- teren de construcții- situat în Str. Podu Verde f.n., aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de participare la licitație

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) și (2), ale art. 123 alin.( 1 )și (2), precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren de construcții- proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat în intravilanul Municipiului Vatra Dornei, str. Podu Verde f.n. identificat in C.F. nr.823 Vatra Dornei, nr. cadastral 2143/2, 2139/1 și în C.F. 2752 Vatra Dornei, nr. cadastral 2143/1, în suprafață totală de 3976 mp .

Art.2. Imobilul teren de constructii - identificat la art. 1 se află în circuitul civil, fiind destinat valorificării prin licitație publică, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Prețul de pornire la licitație, pentru imobilul mentionat la art. 1, este de 50 euro/mp, preț stabilit conform HCL nr. 147/2006.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise cu strigare și instrucțiunile de participare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism și Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

IOAN AGAPI Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.05.2007

NR.82