ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului a două rezervoare combustibil dezafectate aparţinând Primăriei municipiului Vatra Dornei cu cantitatea echivalentă de fier vechi de la UM Roşu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" alin. (5) lit. ,,b" precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidenţele contabile a două rezervoare de combustibil dezafectate, de la fostele centrale termice.

Art. 2 Se aprobă schimbarea rezervoarelor prevăzute la art. 1 cu cantitatea echivalentă de fier vechi de la UM Roşu.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.83