ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 1620 lei pentru repararea imobilului incendiat din Str. Unirii, proprietatea Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.8, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1620 lei, pentru repararea imobilului incendiat din str. Unirii nr.25, proprietatea Consiliului local

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Serv. contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.87