ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării documentației tehnice pentru proiectul

,, Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei”

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 19.02.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. 4 lit.”d”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea documentației tehnice pentru proiectul ,, Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei”- faza PT+ DDE, în vederea organizării licitației de execuție.

Art. 2 Primarul municipiului, prin DSIE și Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

Vatra Dornei

19.02.2007

Nr.9