ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "b" şi alin.4 lit."a", precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007, aprobat prin HCL nr.2/31.01.2007, rectificat prin HCL nr. 16/26.02.2007, cu suma de 2.075.000 lei, conform influenţelor prezentate în anexa nr.1 şi modificarea cu aceeaşi sumă a Programului anual de investiţii pe anul 2007, conform anexei 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanţarea următoarelor obiective de investiţii:

1.Internat şi cantină liceul ,, Ion Luca"-suma de 800.000 lei

2.Grădiniţa cu program prelungit str. Chilia- suma de 500.000 lei

3. Grădiniţa cu program normal nr. 4 str. Gladiolelor- suma de 775.000 lei

Art. 2 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007, ca anexă la bugetul local de venituri şi cheltuieli cu suma de 67.350 lei, conform influenţelor prezentate în anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.90