ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor de proiectare pentru pregătirea studiilor de fezabilitate în vederea accesării de fonduri structurale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de

28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b",alin. 4 lit. ,,d", precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă obiectivele de proiectare pentru pregătirea studiilor de fezabilitate în vederea accesării de fonduri structurale, descrise în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate, Serviciul DSIE şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR.91