ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

-art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 –privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 290^1 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. 571/2003 privind Codul fiscal

Ţinând seama de prevederile Hotărârii nr. 1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile pentru anul fiscal 2007 şi Legea nr.343/2006 privind modificarea şi completarea Legea 571/2003 privind Codul fiscal

Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin(4) lit. “c” şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2008, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2007 şi 2008, constituind anexa nr.1,

b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1 .

c) cota de impozit pe clădiri proprietatea persoanor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2005 sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2005 prevăzută la art.253, alin.2- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare se stabileşte la 1,1 % ;

d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2005 , prevazută la art.253 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 83/2004, se stabileşte la 10 %;

e) pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin.c), d);

f) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

g) cota taxei de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3 %);

h) cota taxei hoteliere prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3 % şi se aplică la tariful de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada de cazare

ART. 2 Bonificaţia prevazută pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2, art 265 alin 2 din Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10%.

ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazuta la art.287 din Legea nr. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.II

b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.III

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport prevăzută la art.263, alin.2,6 şi 7 cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.IV;

d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor- cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.V:

e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, - cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.VI

f) în cazul impozitului pe spectacole, - cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.VII

g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap. X.

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 4 Se aprobă Criteriile şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pe clădiri şi pe teren persoanelor fizice conform prevederilor art.286 alin. (3) şi persoanelor juridice conform prevederilor art.286 alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare potrivit anexei nr. 2

ART.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2008, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.3 la prezenta hotărâre

ART. 6 Se aprobă taxele speciale şi cuantumul lor pentu anul 2008 potrivit anexei nr.4.

ART.7 Se aprobă nivelul chiriilor, tarifelor şi taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

- chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat sunt cele prevăzute în anexa nr.5.

- chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt cele stabilite în anexa nr.6.

- alte taxe locale sunt cele stabilite în anexa nr.7.

- tarifele pentru prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 8.

ART. 8. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.167/13.12.2006, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr.46/24.04.2007

ART.10 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

Art.11 Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin presa locală.

ART. 12 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2008 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 92