ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a Căsuţelor de pe Str. Runc şi închirierea terenului aferent acestora

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001rep. privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică a 10 căsuţe de pe str. Runc, proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului aferent căsuţelor de pe str. Runc.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 95